Викладений нижче текст Договору,  адресований фізичним та/або юридичним особам  і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ПШЕНИЧНИЙ ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ, ідентифікаційний номер 26888016054, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань , номер запису: 2 153 017 0000 001514, названий в подальшому як «Виконавець», укласти договір про надання послуг на встановлених Виконавцем умовах.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій,  передбачених п. 4.4. цього Договору,  що означають повне і беззастережне прийняття Вами (в подальшому «Замовник») всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).  

 1. Загальні положення
  1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями,  необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.
  2. Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.
 2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі
  1. «Замовник» — фізична або юридична особа, яка отримує від Виконавця послуги по цьому договору.
  2. «Сайт Виконавця» — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям robopost.com.ua.
  3. Надалі по тексту Договору Замовник і Виконавець також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».
 3. Предмет Договору
  1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуг Замовнику,  згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця, на визначених Договором умовах.
 4. Порядок укладення Договору:
  1. Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).
  2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню з Виконавцем двостороннього письмового Договору про надання послуг Замовнику, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця.
  3. Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених п. 4.4. Договору.
  4. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Виконавця шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:
   1. заповнення Замовником спеціалізованої форми Заявки, розміщеної на Сайті Виконавця; 
   2. здійснення оплати Замовником послуг Виконавця згідно тарифів, вказаних на Сайті Виконавця;
   3. Будь-яка з вказаних у п. 4.4. дій в окремості, яка виконана Замовником, свідчить про те,  що Замовник ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.
  5. Термін акцепту не обмежений.
  6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг,  або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.
  7. Укладання Договору означає, що Замовник:
   1. у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг;
   2. приймає всі умови  вказаного Договору без зауважень.
 5. Порядок розрахунків
  1. Послуги надаються Замовнику виключно на попередній платній основі шляхом оплати Замовником послуг відповідно до Тарифів, вказаних на Сайті Виконавця.
  2. Оплата, внесена Замовником за послуги, у разі одностороннього припинення договору Виконавцем, не повертається.
  3. Оплата послуг Виконавця, а також інших фінансових зобов’язань Замовника перед Виконавцем, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за допомогою сайту Виконавця robopost.com.ua або безпосередньо через банк.
 6. Права та обов’язки Виконавця
  1. Виконавець зобов’язаний:
   1. До початку надання послуг надати для ознайомлення Замовнику цей Договір шляхом публікації на Сайті Виконавця;
   2. Намагатися здійснювати надання послуг Замовнику;
  2. Виконавець має право:
   1. Призупинити надання послуг при несвоєчасному виконанні Замовником своїх грошових зобов’язань перед Виконавцем;
   2. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на послуги, з попередньою їх публікацією на Сайті Виконавця. Зміна вартості курсу не поширюється на Замовників, які здійснили 100% передоплату за послугу;
   3. Частково або повністю призупинити надання послуг у разі неможливості виконання послуг у зв’язку з технічними або іншими складнощами;
   4. Відмовити у наданні послуги на власний розсуд.
 7. Права та обов’язки Замовника
  1. Замовник зобов’язаний:
   1. Дотримуватися умов цього Договору.
   2. При заповнені Заявки (об’яви) повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості.
  2. Замовник має право:
   1. Користуватись послугами згідно умов даного Договору;
   2. Вимагати від Виконавця виконання вимог даного Договору.
 8. Відповідальність сторін
  1. Виконавець не несе відповідальності за збитки Замовника, що виникли в результаті відмови від надання послуг у відповідності з вимогами даного Договору.
  2. Замовник несе всю відповідальність за достовірність відомостей,  вказаних ним у Заяві Замовника. У випадку якщо Замовник не вказав, або невірно вказав персональні дані,  Виконавець не відповідає за збитки Замовника,  понесені в результаті відмови в поверненні передоплати, наданні послуг, та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника.
  3. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України,  з урахуванням умов Договору.
  4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.
  5. У випадку порушення Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за  ті зобов’язання, які вказані в Договорі.
 9. Зміни і розірвання Договору
  1. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на Сайті Виконавця. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
  2. Договір може бути розірвано у наступних випадках:
  3. При прийняті Замовником рішення про відмову від отримання послуг і повідомленні Виконавця про це рішення шляхом письмової заяви.
  4. Виконавцем в односторонньому порядку.